Pedigree of Kotobuki No Ishimaru Go Shizuoka Kotobukisou
Kotobuki No Ishimaru Go Shizuoka Kotobukisou

Kurata No Ishi Go Anno Kuratasou
Ichiroku Go Akashisou (Akaishisou)

Nakaichi Go Akashisou (Akaishisou)
中市号 赤石荘
Ichimaru Go Akashisou (Akaishisou)
Korohime Go Sankousou
Nakaichifumi Go Togakuresou
Koroichihime Go Nagasonosou
Fujime Go Ainuk
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree