Pedigree of Fair Oaks Tatsu Ichi

Fair Oaks Tatsu Ichi

Southampton Hokka No Ryo

Windcastle's Rising Sun

Fukuryu Beikokusekiryuso

Katsura No Miyahime of Izume no Motosow

Satori's Southampton Kiyoshi

Kogen of Nidai Maneiso
kiyoharume of Nidai Maneisou

San Jo Social Graces

Sho Go Gold Typhoon
Kichihoshi (Kipposhi) Go Hyogo Seifusow

Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon)

Rihoko Go Ryukyu Uruma
Harutakeichi Go Nidai Maneisow

Riko Go Ryuukyuu Uruma (Gold Typhoon)
This pedigree was generated by Shiba Inu Pedigree