Okiwa Des Portes De La Moria

Pedigree

Okiwa Des Portes De La Moria

Red
France
Gengis de Vaudival
Red
1991

Manlotens Hashibami

Red
Sweden
1988

Jyohhou of Dairy Farm

Red
Japan
1987

Fujihime of Hatano Kensha/Kenko

Red
Japan
1985

Benzaiten I'm Impressive

Red
USA
1986

Tetsumaru of Ichikawa Aoki

Black and Tan
Japan
1981
Graham Uchida's Yume No Ben-Zaiten
USA
Naikiri
Red
1997
Itau Gengis de Vaudival
Red
1991
Peisha du Loup Siberien
Red
1991
Hiuchi de Vaudival
Red
1992
Ottawa Du Loup Siberien
1990

Benzaiten I'm Impressive

Red
USA
1986